De vrijheid van de advocaat en de beperking. Wat valt onder de “professionele standaard van een advocaat”.

Het is niet zo gemakkelijk voor de burger om uit te vinden wat een advocaat nu wel of niet mag en waar hij de relevante jurisprudentie kan vinden. Het zou het instituut tuchtrecht van de advocaten sieren indien zij de kern van de jurisprudentie op overzichtelijke wijze gerubriceerd publiceert op haar website. (Hieronder volgt een voorzet gebaseerd op uitspraken. De links treft u aan bij het einde van dit artikel.)


Uitgangspunt:
Het Hof van Discipline omschrijft dit doorgaans als volgt: “Het Hof neemt tot uitgangspunt dat hij, gelet op het bepaalde in artikel 46 Advocatenwet, mede tot taak heeft de kwaliteit van de dienstverlening door een advocaat aan een cliënt te beoordelen, indien de cliënt daarover klaagt. Wel dient daarbij rekening te worden gehouden met de vrijheid die een advocaat heeft met betrekking tot de wijze waarop hij een zaak behandeld en met de keuzes – zoals over procesrisico en kostenrisico – waar de advocaat bij de behandeling van een zaak voor kan komen te staan. Deze vrijheid is niet onbeperkt, maar wordt begrensd door de eisen die aan de advocaat als opdrachtnemer in de uitvoering van die opdracht mogen worden gesteld en die met zich brengen dat zijn werk dient te voldoen aan datgene wat binnen de beroepsgroep als professionele standaard geldt. Die professionele standaard veronderstelt een handelen met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht.

Professionele standaard advocaatEen aantal interessante uitspraken tegen franchise advocaten uit de Randstad zijn recentelijk door het Hof van Discipline in dit kader gedaan. Wat moeten advocaten doen:

a. Proceskansen, procesrisico’s en kosten
De advocaten moeten voorafgaand aan het aannemen van de opdracht een inschatting maken en hun cliënten informeren over de proceskansen, procesrisico’s en de daaraan verbonden kosten.

  • Deze verplichting omvat o.a. het tijdig op de hoogte brengen van de cliënt van gelijksoortige vonnissen of onderdelen.

  • Een opmerking dat een procedure risicovol is is onvoldoende voor het adequaat kunnen inschatten door een cliënt want het voeren van procedures en het inschatten van kansen en risico’s behoort bij uitstek tot de expertise van de advocaat.

  • Vereist is een tijdige (tijdens het begin van de relatie) voldoende schriftelijke onderbouwing van de proceskansen en procesrisico’s door de advocaat richting zijn cliënt.

  • De kwaliteit van de cliënt is niet van belang als het gaat om het inschatten van de proceskansen of het procesrisico. Wat logisch is omdat de cliënt juist bij die advocaat om bijstand verzoekt.

  • De advocaat moet de cliënt tijdig en voldoende (schriftelijk) informeren over de kosten van het voeren van een procedure. Het achteraf sturen van rekeningen zonder tijdige schriftelijke kosten informatie (bijvoorbeeld alleen een uurloon noemen) is in strijd met art. 46 advocatenwet.

  • De advocaat moet zijn cliënt tijdig een realistisch beeld van de procedure, de kosten en slagingskansen geven. Het kan dus niet zo zijn dat er een kosteninschatting wordt gemaakt en dat die vervolgens achteraf substantieel afwijkt.

b. Belangrijke informatie, feiten en afspraken
De advocaat dient zijn cliënt tijdig op de hoogte te brengen van belangrijke informatie, feiten en afspraken.

  • Cruciale informatie moet altijd gedeeld worden met de cliënt. Cruciale informatie omvat o.a. informatie die voor de cliënt van belang is om zijn proceskansen en procesrisico in te kunnen schatten.[1]

  • Belangrijke informatie, feiten en afspraken moeten ter voorkoming van misverstanden schriftelijk aan de cliënt worden bevestigd. Het ontbreken van een adequate schriftelijke vastlegging komt voor risico van de advocaat.


c. Geheimhoudingsplicht advocaten.
De advocaat kan zich niet verschuilen achter een (wettelijke)geheimhoudingsverplichting indien de cliënt op de hoogte is van het feit dat die advocaat een soortgelijke procedure al eerder heeft gevoerd. De wijze van informeren is aan de advocaat, wel moet hij die informatie adequaat schriftelijk vastleggen (zie b hiervoor).

Gebruikte bronnen volg de link hieronder.

Hof van Discipline d.d. 19 november 2018

https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat?zoekterm=180164A

https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat?zoekterm=180164B

Raad van Discipline d.d. 28 mei 2018

https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2018/ECLI_NL_TADRSGR_2018_104?zoekterm=17-654%2FDH%2FRO-a&Pagina=1&ItemIndex=3

https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2018/ECLI_NL_TADRSGR_2018_105?zoekterm=17-654%2FDH%2FRO-a&Pagina=1&ItemIndex=4[1] Laat men dat achterwege dan levert dat civielrechtelijk een wilsgebrek en wanprestatie op en is wellicht strafrechtelijk sprake van het behalen van een voordeel door de advocaat door zijn cliënt te misleiden. 

© 2023 Masbo International B.V.

Born to serve you since 1994